RÓWNOŚĆ SZANS I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE...
Strona Główna

Równość Szans i Nowoczesne Zarządzanie…

Równość Szans i Nowoczesne Zarządzanie…

Projekt „Równość Szans i Nowoczesne Zarządzanie Podstawą Rozwoju Firm z Województwa Podkarpackiego” realizowany przez Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu, Jerzy Gałuszka, w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa. Działanie FEPK.07.08 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców na podstawie Umowy nr FEPK.07.04-IP.01-0064/23-00 zawartą z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Projekt „Równość Szans i Nowoczesne Zarządzanie Podstawą Rozwoju Firm z Województwa Podkarpackiego”
realizowany jest w okresie 01. 05. 2024 r. do 30. 09. 2025 r.
  • wartość Projektu:                      903 000,00 PLN
  • dofinansowanie Projektu:         857 850,00 PLN

              w tym:

  •       ze środków europejskich:      767 550,00 PLN
  •       z dotacji celowej                      90 300,00 PLN
Celem głównym Projektu jest promowanie wsparcia na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji, zapewnienie dostępu do najwyższej jakości narzędzi służących edukacji pracowników i pracodawców oraz budowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, upowszechnianie wśród pracodawców zarządzania wiekiem i dostosowanie do zmian pracowniczych poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej 20 przedsiębiorstw sektora MMŚP oraz ich 80 pracowników z terenu województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów posiadających siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Przemyśla, Sanoka, Jasła, Jarosławia, Mielca, Krosna, Dębicy, Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Przeworska oraz poprzez realizację kompleksowego wsparcia począwszy od audytu i analizy sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa, szkolenia dla kadry i pracowników po opracowanie strategii i doradztwa związanego z jej wdrożeniem w okresie od 01.05.2024 -30.09.2025 . Główne działania realizowane w ramach Projektu dotyczące kompleksowego wsparcia:
  1. Przeprowadzenie audytu w 20 przedsiębiorstwach sektora MMŚP celem ustalenia mechanizmów zapobiegania segregacji płci i różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością, zwalczania wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy.
  2. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących zapobieganiu segregacji płci i niwelowaniu różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, zarządzania wiekiem i kompetencji pracowników oraz z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników.
  3. Opracowanie dla każdego z 20 przedsiębiorstw sektora MMŚP indywidualnych strategii związanej z wprowadzeniem systemów zapobiegających segregacji płci i różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, zarządzania wiekiem i kompetencjami, niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością.
  4. Doradztwo w zakresie zwalczania wszelkich form niedyskryminacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia opracowanej strategii. Projekt zakłada zastosowanie min. dwóch rodzajów działań dla pracowników i pracodawców wybrane spośród 5 niżej wymienionych:
a) wsparcia przedsiębiorstw w rozwiązywaniu problemów związanych z segregacją płci i niwelowaniem różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn,
b) wsparcia pracodawców w obszarze zarządzania wiekiem i kompetencjami pracowników, z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet,
c) tworzenie elastycznych ścieżek kariery, miejsc office sharing, ze szczególnymi preferencjami dla kobiet, osób młodych i starszych, z możliwością zaangażowania w tych obszarach organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów lokalnych,
d) organizację działań promocyjnych i komunikacyjnych, warsztatów i szkoleń z zakresu niedyskryminacji i zarządzania różnorodnością dla pracodawców i pracowników,
e) wsparcie związane ze zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji w miejscu pracy – specyficzne kryterium dostępu nr II. 1.1
W Projekcie realizowane będzie wsparcie wymienione w pkt. a), b),d) oraz e). Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia głównych celów m.in. takich jak:
– wzrostu liczby pracodawców sektora MMŚP objętych wsparciem dotyczącym poprawy środowiska pracy
– wzmocnienia zdolności do zatrudnienia i pozycji zawodowej kobiet na lokalnym rynku pracy
– wyrównania dostępu do możliwości podjęcia lepszego zatrudnienia przede wszystkim osób starszych, kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób dyskryminowanych i narażonych na dyskryminację
Projekt zapewnia brak podwójnego finansowania wsparcia realizowanego w FEP 2021-2027 z działaniami wdrażanych z poziomu centralnego (zarówno ze środków EFS+, jak i źródeł krajowych) w tym wdrażanymi w KPO (dot. inwestycji 4.4.1 praca zdalna) oraz FERS (w zakresie zielonych kompetencji, w tym kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz zarządzania różnorodnością/wiekiem). Analizie pod kątem ryzyka podwójnego finansowania powinien podlegać udział tego samego pracownika w tym samym szkoleniu u tego samego wykonawcy (niezależnie do terminu, kiedy szkolenie miało miejsce) – specyficzne kryterium dostępu nr II.1.1

BIURO PROJEKTU:

Dębica
ul. Krakowska 1 (I piętro)

tel.: 453 406 660 |e-mail: k.kwalifikacji@gmail.com

czynne 5 dni w tygodniu

poniedziałki w godz. 10:00 do 18:00

 od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Punkt Kontaktowy:

Jasło

ul. Kadyiego 12 (II piętro)

tel.: 13 448 23 89 | e-mail: cskbjaslo@gmail.com

czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Punkt Kontaktowy:

Ropczyce

ul. Sienkiewicza 1

(wejście od ul. Św. Floriana)

tel.: 451 537 770 |e-mail: k.kwalifikacji@gmail.com

3 dni w tygodniu w godzinach
poniedziałki od 10:00 do 18:00
środy i czwartki od 8:00 do 16:00

Zoom in Regular Zoom out