„Start do kariery bez żadnej bariery”
Strona Główna

„Start do kariery bez żadnej bariery”

Projekt skierowany dla osób powyżej 29 r. ż. zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego, posiadających statut osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo grupowe i indywidualne,
 • Bezpłatne szkolenia ,stypendium szkoleniowe
 • Pośrednictwo pracy
 • 6 miesięczne, płatne staże zawodowe

Projekt „Start do kariery bez żadnej bariery” realizowany przez Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu w Partnerstwie z Eurus Maciej Duraczyński oraz Firmą Handlowo-Usługową „PROGRES” Piotr Majewski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy.
Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
Zasięg projektu: województwo Podkarpackie
Wartość projektu: 2 036 039,28 PLN, Wysokość dofinansowania projektu: 1 873 156,13 PLNWsparciem zostanie objętych 70 osób (42K, 28M) pozostające bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 lat (ukończony 30 rok życia) zamieszkujących teren Województwa Podkarpackiego.

Celem głównym projektu jest poprawa szans oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym odchodzących z rolnictwa) w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 01.08.2018 do 31.12.2019 r. poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej obejmującej wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana wśród uczestników projektu jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia, w tym obligatoryjnie IPD oraz sześciomiesięczne staże zawodowe.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie następujących wymogów formalnych:

 1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo
 2. wiek powyżej 29 lat
 3. zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego
 4. należenie do co najmniej jednej z następujących grup:
  • osoby od 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • os niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • Rolnicy/członkowie rodzin rolnika prowadzących indywidualne gosp. Rolne odchodzące z rolnictwa

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

Zoom in Regular Zoom out