„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Strona Główna

„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt „PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez CENTRUM SZKOLENIOWO KONSULTINGOWE DLA BIZNESU, Jerzy Gałuszka na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0065/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia do 30.12.2022r. w ramach własnej działalności gospodarczej dla 72 osób .

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:
  1. osoba powyżej 29 roku życia,
  2. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego
  3. osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo
  4. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis 
do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;
  5. W tym osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kryteria preferencyjne) tj:
   1. osoba w wieku od 50 roku życia;
   2. osoba długotrwale bezrobotna;
   3. osoba niepełnosprawna;
   4. osoba o niskich kwalifikacjach;
   5. kobiety;
   6. opiekun prawny posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia;
  6. rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 
2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa14;
 2. Grupę docelową w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi 90 osób (60 kobiet i 30 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej w tym:
  1. 86 osób (60 kobiet i 26 mężczyzn) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (co najmniej 60% Uczestników Projektu);
  2. 4 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49 lat nie kwalifikujących się do grupy osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – I grupa

Lista rankingowa BP – I grupa

Termin składania biznesplanów – II grupa

Zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 19 do 30 października 2020r. Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (dot. osób składających dokumenty rekrutacyjne w II turze naboru).

Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych – III tura

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w III turze naboru w dniach 26.10.2020 do 06.11.2020.

Lista rankingowa – Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie – II tura naboru

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie – II tura

Harmonogram wsparcia Gr II – Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

Harmonogram Wsparcia Gr II

Listy rankingowe II tura naboru

II tura – lista wniosków po ocenie merytorycznej i formalnej

Termin składania biznesplanów – I grupa

Zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 28 września do 9 października 2020r. Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (dot. osób składających dokumenty rekrutacyjne w I turze naboru).

Lista osób zakwalifikowana do udziału w projekcie – I tura naboru – aktualizacja

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie-aktualizacj

Lista rankingowa ocena formalna i merytoryczna – I tura naboru

Lista wniosków po ocenie formalnej I tura- ocena merytoryczna i formalna

Lista rankingowa – Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie – I tura naboru

Osoby zakwalifikowane w projekcie

Zoom in Regular Zoom out