„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Strona Główna

„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt „PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez CENTRUM SZKOLENIOWO KONSULTINGOWE DLA BIZNESU, Jerzy Gałuszka na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0065/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia do 30.12.2022r. w ramach własnej działalności gospodarczej dla 72 osób .

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:
  1. osoba powyżej 29 roku życia,
  2. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego
  3. osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo
  4. osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis 
do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS;
  5. W tym osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kryteria preferencyjne) tj:
   1. osoba w wieku od 50 roku życia;
   2. osoba długotrwale bezrobotna;
   3. osoba niepełnosprawna;
   4. osoba o niskich kwalifikacjach;
   5. kobiety;
   6. opiekun prawny posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia;
  6. rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 
2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa14;
 2. Grupę docelową w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi 90 osób (60 kobiet i 30 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej w tym:
  1. 86 osób (60 kobiet i 26 mężczyzn) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (co najmniej 60% Uczestników Projektu);
  2. 4 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49 lat nie kwalifikujących się do grupy osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Wydłużenie terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych – IV tura

Zgodnie z §6, ust. I etap rekrutacji-NABÓR DOKUMENTÓW, pkt. 3; „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, Beneficjent informuje o wydłużeniu IV naboru do Projektu o 7 dni roboczych, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych – IV tura

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w IV turze naboru w dniach 08.04.2021 do 21.04.2021.

Ostateczna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – III grupa

Ostateczna lista rankingowa BP – III grupa – 15.02.2021

Lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – III grupa

Lista rankingowa BP – III grupa – 03.02.2021

Termin składania biznesplanów – III grupa

Zapraszamy do składania biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Biuro Projektu czynne w dni robocze (z wyłączeniem dnia 31 grudnia 2020) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (dotyczy osób składających dokumenty rekrutacyjne w III turze naboru).

Lista rankingowa – Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie – III tura naboru

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie-III tura naboru

Harmonogram wsparcia Gr III – Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

Harmonogram wsparcia Gr III

Lista rankingowa – Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji – III tura naboru

Lista wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej

Ostateczna lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – II grupa

ostateczna lista rank. BP 04.12.2020

Lista rankingowa Biznesplanów po ocenie merytorycznej – II grupa

Lista rankingowa BP-II grupa

Zoom in Regular Zoom out