KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Strona Główna

Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych

Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych

Projekt „Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych” realizowany przez Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu, Jerzy Gałuszka, w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu Państwa. Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji na podstawie Umowy nr FEPK.07.14-IP.01-0013/23-00 zawartą z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 

Projekt „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
realizowany jest w okresie 01. 12. 2023 r. do 31. 12. 2026 r.
 • wartość Projektu:                       19 014 600,00 PLN
 • dofinansowanie Projektu:        18 063 870,00 PLN

              w tym:

 •       ze środków europejskich:   16 162 410,00 PLN
 •       z dotacji celowej                     1 901 460,00 PLN

 

Celem głównym Projektu jest wspieranie uczenia się przez całe życie w szczególności poprzez elastyczne możliwości podniesienia i zmiany kwalifikacji zawodowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwienie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej 2580 osób dorosłych (1320 kobiet i 1260 mężczyzn), które ukończyły 18 rok życia i z własnej inicjatywy chcą zdobyć, uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnionych lub pobierających naukę na terenie subregionu „SD” (powiaty dębicki, ropczycko-sędziszowski) woj. podkarpackiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do końca grudnia 2026 roku, za pośrednictwem Podmiotowego Systemu finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych.

W ramach Projektu można skorzystać z:

 1. kwalifikacyjnych kursów zawodowych­
 2. kursów umiejętności zawodowych
 3. innych kursów niż w/w., umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, np. studia podyplomowe, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
 4. walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria formalne udziału w Projekcie:

 1. ma ukończone 18 lat,
 2. miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  i/lub zatrudnienia i/lub pobierania nauki, znajduje się na terenie subregionu „SD” w powiatach: dębicki i ropczycko-sędziszowski,
 3. z własnej inicjatywy chce zdobyć, uzupełnić lub podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 4. nie są osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą,
 5. złożą oświadczenie że nie realizują Usługi Rozwojowej ( szkolenie/kurs/studia podyplomowe) z innych źródeł w szczególności u innych Operatorów lub w ramach innych programów (podwójne finansowanie kosztów w Projekcie).

Każdy z Kandydatów/ek na Uczestnika/czkę Projektu sam/a wybiera rodzaj usługi rozwojowej oraz wykonawcę realizującego usługę rozwojową.


 

13.06.2024

Szanowni Państwo, informujemy że wyniki oceny formalno-merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych” złożonych w ramach II naboru dostępne są w zakładce „Wyniki rekrutacji”.

 


Wydłużenie oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych w II turze naboru

Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas ocena merytoryczna złożonych przez Państwa dokumentów w II turze naboru wydłuży się o okres maksymalnie 14 dni roboczych, a co za tym idzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nie ukaże się w tym tygodniu. Opóźnienia są niezależne od nas i spowodowane są zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi oceny merytorycznej w/w dokumentów.

II tura rekrutacji do Projektu KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy że rusza II tura rekrutacji do Projektu KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Trwać będzie w dniach 06.05. 2024 – 07.05.2024 Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – jego aktualna wersja dostępna jest w zakładce Dokumenty do pobrania. 06.05.2024 w godzinach od 10:00 do 18:00 07.05.2024 w godzinach […]

Wyniki rekrutacji I nabór

Szanowni Państwo, informujemy że wyniki oceny formalno-merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych” złożonych w ramach I naboru dostępne są w zakładce „Wyniki rekrutacji”.

Wydłużenie oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas ocena merytoryczna złożonych przez Państwa dokumentów niestety wydłuży się o okres maksymalnie 10 dni roboczych, a co za tym idzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nie ukaże się w tym tygodniu. Opóźnienia są niezależne od nas i spowodowane są zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi oceny merytorycznej w/w dokumentów.

Zakończenie rekrutacji do Projektu

Informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 10.01.2024 r. w związku z wpływem 520 formularza rekrutacyjnego Rekrutacja do projektu „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” zostaje zamknięta o godz. 13:16. Tych wszystkich, którzy nie zdążyli zapraszamy w czerwcu do kolejnego naboru. Wszystkim którym się udało – Gratulujemy

Wydłużenie rekrutacji do Projektu

Informujemy, że zgodnie z § 5, pkt 2 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa do projektu pn. „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” wydłużony został termin naboru do Projektu do dnia 14 stycznia 2024 r., lub do wpłynięcia 520 Formularzy Zgłoszeniowych.

Termin rekrutacji do Projektu

Informujemy, że od dnia 11 grudnia 2023 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”. Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa. Nabór trwa od 11 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r. lub do wpłynięcia 520 Formularzy Zgłoszeniowych.


 

Szanowni Państwo, informujemy że wyniki oceny formalno-merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych” złożonych w ramach II naboru dostępne są w zakładce „Wyniki rekrutacji”.

 


Szanowni Państwo, informujemy że rusza II tura rekrutacji do Projektu KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Trwać będzie w dniach 06.05. 2024 – 07.05.2024

Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – jego aktualna wersja dostępna jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

06.05.2024 w godzinach od 10:00 do 18:00

07.05.2024 w godzinach od 8:00 do 16:00

osobiście (wraz z okazaniem dokumentu tożsamości) w biurze projektu lub punkcie kontaktowym:

 • ul. Krakowska 1, 39-200 DĘBICA
 • ul. Sienkiewicza 1, 39-100 ROPCZYCE

pocztą tradycyjną (na adres biura projektu w Dębicy),

kurierem (na adres biura projektu w Dębicy)


Szanowni Państwo, informujemy że wyniki oceny formalno-merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Kuźnia Kwalifikacji Zawodowych” złożonych w ramach I naboru dostępne są w zakładce „Wyniki rekrutacji”.


Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas ocena merytoryczna złożonych przez Państwa dokumentów niestety wydłuży się o okres maksymalnie 10 dni roboczych, a co za tym idzie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nie ukaże się w tym tygodniu. Opóźnienia są niezależne od nas i spowodowane są zmieniającymi się wytycznymi dotyczącymi oceny merytorycznej w/w dokumentów.


Informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 10.01.2024 r. w związku z wpływem 520 formularza rekrutacyjnego Rekrutacja do projektu „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” zostaje zamknięta o godz. 13:16. Tych wszystkich, którzy nie zdążyli zapraszamy w czerwcu do kolejnego naboru. Wszystkim którym się udało – Gratulujemy


Informujemy, że zgodnie z § 5, pkt 2 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa do projektu pn. „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” wydłużony został termin naboru do Projektu do dnia 14 stycznia 2024 r., lub do wpłynięcia 520 Formularzy Zgłoszeniowych.


Informujemy, że od dnia 11 grudnia 2023 roku rozpoczynamy rekrutację do projektu pn. „KUŹNIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH”.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa.

Nabór trwa od 11 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r. lub do wpłynięcia 520 Formularzy Zgłoszeniowych.

Zapraszamy

BIURO PROJEKTU:

Dębica
ul. Krakowska 1 (I piętro)

tel.: 453 406 660 |e-mail: k.kwalifikacji@gmail.com

czynne 5 dni w tygodniu od poniedziałku  do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

 

Punkt Kontaktowy:

Dębica

ul. Krakowska 1 (I piętro)

tel.: 453 406 660 | e-mail: k.kwalifikacji@gmail.com

czynny 5 dni w tygodniu w godzinach
poniedziałki od 10:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

 

Punkt Kontaktowy:

Ropczyce

ul. Sienkiewicza 1

(wejście od ul. Św. Floriana)

tel.: 451 537 770 |e-mail: k.kwalifikacji@gmail.com

w okresie rekrutacji rekrutacji czynny 5 dni w tygodniu w godzinach
poniedziałki od 10:00 do 18:00
od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00

poza okresem rekrutacji czynny 3 dni w tygodniu w godzinach
poniedziałki od 10:00 do 18:00
środy i czwartki od 8:00 do 16:00

Zoom in Regular Zoom out